Affärsplan

Ordning, struktur och tydliga mål är grunden för att det ska gå bra för ett företag. De allra minsta och nystartade företagen kan mycket väl klara sig på marknaden utan genomtänkt struktur. Men för att kunna växa eller exempelvis etablera sig på nya marknader krävs att man vilar hela verksamheten på struktur som byggs upp av fyra grundpelare.

Den ena pelaren är det ekonomiska och därmed Budget. Övriga tre handlar om att analysera sitt kundunderlag och utifrån det skapa en affärsidé och därefter en affärsplan som visar vägen mot att kunna uppfylla affärsidén.

Affärsidé

affarsplanGrunden för ett företags verksamhet är dess affärsidé. Det är en stor fördel att ha den nerskriven och eventuellt reviderad den en gång per år. Men det fokuserar verksamhet mot tanken bakom företaget.

En affärsidé är förenklat det som företagets ägare svarar när frågan ”Vad gör ert företag?” ställs. Därmed kan flera företag ha samma, eller i alla fall mycket liknande, affärsidé.

Företagare inom franchising behöver inte konstruera någon affärsidé eftersom konceptet handlar om att man arbetar med ett redan inarbetat affärsnamn och tillhörande affärsidé.

Vanligen delas en affärsidé in i två delar:

Den yttre affärsidén svarar på frågor gällande vilka som är kundgruppen och vilka behov hos den kundgruppen som företaget kommer att besvara. Här presenteras även vilket tjänst eller vara som företaget kommer att sälja.

Den inre affärsidén svarar på hur företaget ska vara organiserat och hur man ska kunna ta marknadsandelar från andra företag. Med andra ord vad som ska särskilja företaget mot andra inom samma bransch.

Affärsplan

Om affärsidén kan sägas vara den ”teoretiska målbilden” så är affärsplanen den praktiska vägen för att nå detta mål. Affärsplanen är ofta indelad i många små konkreta punkter som företaget jobbar med för att nå det långsiktiga målet.

I större genomarbetade affärsplaner finns ofta bakgrundsinformation om företaget och lite om dess historia. Detta för att visa vad som ligger bakom dagens utveckling och hur inriktningen pekar mot framtidens mål.

Om ett företag söker lån är affärsplanen ett av de viktigaste dokumenten att visa upp. Detta inte minst om det är nystartat företag som inte kan visa upp flera år av resultat- och balansrapporter. Genom att läsa affärsplanen avgör bankerna om de anser att målen och vägarna dit upplevs relevanta gällande den marknad som företaget är inom.

En affärsplan kan vara olika utformad beroende på vem som ska läsa den. Är det för att finansiärer handlar det främst om att visa hur ekonomisk vinst ska uppnås. Är det däremot för att få bidrag ur fonder kan det vara viktigare att lyfta fram socialt engagemang eller liknande. Oavsett handlar det om att lyfta fram arbetsmoment inom företag som tillsammans pekar framåt för att uppnå dess affärsidé.

Marknad

Med marknad menas det intresse som finns för en viss produkt och detta inom relevant område. Marknaden för en liten glasskiosk på en strand kan vara mycket god en varm sommardag. Marknaden är de som är på stranden och intresset är till stor sannolik hög.

Detta kan jämföras med marknaden för mobiltelefoner som är global. Dessa säljs över hela världen och efterfrågan är här stor året runt.

Att göra marknadsundersökningar, innan ett företag etableras, är därmed ett bra sätt att undersöka om efterfrågan finns på produkten och hur många enheter som förväntas kunna bli sålda. I denna undersökning framkommer det även vilken konkurrens som idag finns på marknaden.

Men även efter att företaget etablerats är det viktigt att ha kontroll på utvecklingen på marknaden för de produkter eller tjänster som säljs. Ett tydligt exempel är mobiltelefoner. Bara på några få år har klassiska mobiltelefoner helt hållit slutat säljas till förmån för smartphones. De överlägset flesta har då iOS eller Android som operativsystem. De aktörer som inte var snabba nog med att följa förändringen på marknaden har idag svårt att ta marknadsandelar.